PRIEŠ UŽSISAKANT PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI E-PARDUOTUVĖS TAISYKLES IR IŠSISAUGOTI JŲ KOPIJĄ.

ŠIOS TAISYKLĖS GALIOJA NAUDOJANTIS „FANCYLAB“ TINKLALAPIU WWW.FANCYLAB.LT, PRISIJUNGDAMI IR NAUDODAMIESI TINKLALAPIU JŪS SUTINKATE SU NAUDOJIMOSI TAISYKLĖMIS, ESANČIOMIS APAČIOJE. JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS, NEGALITE NAUDOTIS E-PARDUOTUVE. IŠKILUS KLAUSIMAMS, SU MUMIS GALITE SUSISIEKTI hello@fancylab.lt

„FANCYLAB“ PASILIEKA TEISĘ KEISTI ŠIAS TAISYKLES.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „FancyLAB“ internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) elektroninės prekybos taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą „FancyLAB“ Parduotuvėje.

2. „FancyLAB“ turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Parduotuvėje jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnelę prekių krepšelyje prie Taisyklių informacijos eilutės. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Parduotuvei, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 II. PRIVATUMO POLITIKA

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti Parduotuvės internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai iš Parduotuvės partnerių, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui ar informavimui apie Parduotuvės naujienas. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės partnerių informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad „FancyLAB“ internetinė parduotuvė teikdama savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

 

Laikantis reglamento nuostatų, patvirtinome privatumo politiką, kurioje aptarti pagrindiniai asmens duomenų apsaugos klausimai, tokie kaip duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimas, teikimas, duomenų subjektų teisės. Visus kviečiame susipažinti su viešai skelbiamu dokumentu:

PRIVATUMO POLITIKA

 III. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Kliento pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų pristatymo būdų.

4. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų.

5. Paskutiniame lange sugeneruojama galutinė Kliento užsakymo suma, prieš kurią patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Parduotuvei. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

6. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Parduotuvei. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.

7. Parduotuvė gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Parduotuvės vykdymo pradžios momentu.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 IV. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eur su PVM.

5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai elektroniniu paštu hello@fancylab.lt Parduotuvei, o Parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar Parduotuvės vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas Parduotuvė įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.

6.4. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 V. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes pasirinkus bet kurį iš galimų būdą:

- tiesioginiu banko pavedimu*;

- Paysera mokėjimo sistemą, kur Klientas gali pasirinkti jam priimtiną atsiskaitymo būdą.  

 *Jeigu Klientas atsiskaito banko pavedimu, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

2. Pristatymo kaina įtraukiama į Kliento užsakymą. Prekių ir pristatymo mokesčių kainos yra pateikiamos su PVM, tačiau užsakymai, siunčiami į ES nepriklausančias šalis, gali būti papildomai apmokestinti PVM, importo muitų ir/arba mokesčiais, kurie renkami, kai Kliento užsakymas pasiekia jo šalį. Parduotuvė užsakymus siunčia pagal Incoterm Delivered Duty Unpaid (DDU), kuris reiškia, kad Parduotuvė nerenka PVM, muitų ir/arba mokesčių už užsakymus, priimtus iš ES nepriklausančių šalių, ir Parduotuvė negali nuspėti, kokie papildomi mokesčiai Klientui gali būti. Norėdamas gauti daugiau informacijos, patariame Klientui kreiptis į vietinę muitinės įstaigą.

 

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti*.

* Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001-07-07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės: a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai; b) kūdikių drabužėliai; c) siųti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai; d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai; e) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) nepažeista originali prekių pakuotė;

e) neprarado prekinės išvaizdos;

f) nėra įtrauktas į nurodytą šios Taisyklių dalies 1 punkte negrąžintinų prekių sąrašą.

4. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

5. Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti Parduotuvei prekių įsigijimo dokumentus.

6. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius Parduotuvės nustatytą formą, kurią Klientas gali gauti parašęs laišką: hello@fancylab.lt Formoje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis. Grąžinamas prekes Klientas turi išsiųsti Parduotuvei adresu Keramikų g. 108-14, 10255 Vilnius.

7. Tais atvejais, kai Parduotuvė neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neįskaitant kainos už pristatymą.

8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 1 ir 3 punktuose numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

 VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

1. Visi užsakymai yra įvykdomi Parduotuvės centriniame biure Vilniuje, Lietuvoje per 2-3 darbo dienas, gavus užsakymo apmokėjimą. Visais atvejais Parduotuvė stengiasi užsakymą parengti ir atsiųsti kaip galima greičiau. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Parduotuvės sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Kai Kliento užsakymas bus perduotas Parduotuvei, Klientui atsiunčiamas išankstinis patvirtinimas.
Siuntiniai Lietuvoje yra siunčiami per kurjerį (į namus) arba siuntinių mašinas (pristatymas į pasirinktą paštomatą). Siuntiniai į Europos Sąjungos (ES) ir kitas šalis yra siunčiami registruotu Lietuvos prioritetiniu paštu arba kurjerio pristatymo paslauga (į namus).
Pristatymo terminai: Lietuva – iki 5 darbo dienų; Europos Sąjunga (ES) – iki 10 darbo dienų; kitos šalys – iki 14 darbo dienų (neskaičiuojant dienų, kurias siuntinys praleidžia muitinėje).
Skubus pristatymas galimas už papildomą mokestį.

5. Klientas privalo nedelsiant informuoti Parduotuvę elektroniniu paštu jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

6. Siuntimo išlaidos nebus kompensuotos už neatsiimtas prekes.

 VIII. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

1. Parduotuvė negali garantuoti, kad visos jos svetainėje pateiktos prekės yra sandėlyje užsakymo metu. Negalėdama įvykdyti užsakymo, Parduotuvė su Klientu susisiekia telefonu arba elektroniniu paštu.
2. Parduotuvė negali garantuoti, kad jos svetainės turinys yra be netikslumų ar klaidų. Parduotuvė negali garantuoti, kad visa informacija yra visada atnaujinta. Parduotuvė gali bet kuriuo metu pakeisti svetainės turinį.
3. Jei perkant Parduotuvėje Klientas sumokėjo klaidingą sumą, Parduotuvė suteikia Klientui galimybę pateikti naują užsakymą su teisinga kaina. Kliento klaidingai sumokėta suma gali būti grąžinta be komisinių mokesčių, kurie Parduotuvės atžvilgiu buvo pritaikyti mokėjimus administruojančiais tarpininkais.
4. Dalis paslaugų tarpininkaujant per svetainę atliekamos ir suinteresuotose išorės organizacijose. Tais atvejais, kai Parduotuvė veikia kaip tarpininkas teikiant tokias paslaugas, Parduotuvė negali būti atsakinga už bet kokias klaidas, atsirandančias jų veikloje.

5. Parduotuvė negali būti laikoma atsakinga už žalą, kurią sukėlė naudojimasis svetaine ar negalėjimas ja pasinaudoti. Parduotuvė negali garantuoti nuolatinio nepertraukiamo ir saugaus priėjimo prie svetainės.
6. Nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti į trečiųjų šalių svetaines, dėl kurių saugumo Parduotuvė neprisiima jokios atsakomybės. Parduotuvė negarantuoja, jog informacija trečiųjų šalių interneto svetainėse yra teisinga.

 IX. AUTORIŲ TEISĖS

Autorių teisės, pateiktos šioje svetainėje  (įskaitant, be apribojimų, „fancylab.lt“, logotipai, grafika, tekstas, nuotraukos, dizainas, piktogramos, atvaizdai, duomenų ir programinės įrangos prekių ženklai) priklauso Parduotuvei arba Parduotuvė turi atitinkamą leidimą. Šią medžiagą galima naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Yra draudžiama apmokestinti šios medžiagos naudojimo, skelbti, transliuoti ar kitaip platinti Parduotuvės pateiktą medžiagą be išankstinio raštiško Parduotuvės sutikimo. Taip pat yra draudžiama keisti medžiagos, be raštiško autorių teisių savininko sutikimo.

Jei kilo klausimų, maloniai prašome susisiekti su Parduotuve  hello@fancylab.lt

X. TAIKYTINA TEISĖ

Šios nuostatos ir sąlygos yra taikomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau Jungtinių Tautų sutartis dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo  yra netaikoma. Visi ginčai turi būti sprendžiami teismuose Vilniuje (Lietuva). Taip pat galima pareikšti pretenziją ir vykdyti savo, kaip vartotojo,  apsaugos teises, susijusias su Parduotuvės politika  Lietuvoje ar ES šalies, kurioje gyvenate.

XI. DĖL DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGŲ

Jūsų privatumo apsauga yra savaime suprantamas dalykas mūsų bendrovėje ir mes jūsų asmens duomenis tvarkome patikimu, teisėtu būdu.

Nauji asmens duomenų apsaugos reikalavimai. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje (ES), bus tiesiogiai taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kurio tikslas – užtikrinti tvirtus bei vieningus asmens duomenų apsaugos standartus. Mes atsakingai ruošiamės BDAR taikymui ir itin rūpestingai elgiamės su mums patikėtais jūsų asmens duomenimis. Siekiame ir toliau išlikti jūsų patikimu partneriu, todėl prašome jūsų peržiūrėti nurodytas sąlygas bei patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo žemiau nurodytu tikslu.

Jūsų sutikimas. Spausdami „Sutinku“, jūs patvirtinsite savo sutikimą gauti „FancyLAB“ prekių pasiūlymus ir leisti teirautis jūsų nuomonės apie šias prekes SMS, telefonu, el. paštu. Šiuo tikslu tvarkysime asmens duomenis, įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

XII. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Parduotuvė pasilieka teisę daryti pakeitimus savo svetainės Taisyklėse. Klientui bus taikomos sąlygos, galiojusios tuo metu, kai buvo užsakytos prekės iš Parduotuvės, nebent sąlygų pakeitimai turės būti įvykdyti pagal įstatymą ar vyriausybės institucijos kreipimąsi (šiuo atveju gali būti įtakojami ir anksčiau įvykdyti užsakymai). Jei kuri nors iš šių sąlygų yra laikoma negaliojančia, negalioja, arba dėl bet kokios priežasties yra neįgyvendinama, ta sąlyga bus laikoma atskirta ir niekaip nepaveiks Kliento užsakymo būklės.

Visais klausimais prašome kreiptis hello@fancylab.lt


Nemokamas pristatymas Lietuvoje tik nuo 35 €